Shortcode lấy bài viết của danh mục WordPress

Display post of special category by shortcode

Tạo shortcode hiển thị bài viết của một danh mục WordPress gồm hình ảnh và tiêu đề dạng list. Chèn vào Functions.php: function saobay_category_posts_shortcode($atts) { ob_start(); $atts = shortcode_atts( array( ‘category’ => ”, ‘posts_per_page’ => 10, ‘order’ => ‘DESC’, ‘orderby’ => ‘date’, ), $atts ); $query = new WP_Query( array( ‘cat’ => $atts[‘category’], ‘posts_per_page’ => … Đọc tiếp